O NAS

Szanowni Państwo,

jesteśmy szkołą o 60 letniej tradycji, w którą od 20 lat wpisują się klasy integracyjne. Budynek szkoły mieści się wśród domów jednorodzinnych, gdzie nie słychać zgiełku głównych ulic. Nasza szkoła jest miejscem współpracy wspaniałych uczniów, doświadczonych nauczycieli oraz troskliwych rodziców. Czerpiemy mądrość zarówno z tradycji, jak i nowych osiągnięć cywilizacyjnych. To przyjazna, bezpieczna przystań, która zapewnia twórczą i nowoczesną przestrzeń rozwojową, przez co nasi uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne. Kształcimy uczniów świadomych tradycji kulturowej oraz elementarnych wartości, a jednocześnie odważnie sięgających po innowacje kreujące przyszłość. Kończąc naszą szkołę absolwent realnie ocenia posiadane kompetencje na tle otaczającej rzeczywistości, wykorzystuje nabyty wachlarz umiejętności, dzięki któremu świadomie planuje i realizuje ścieżkę życiową. Zdecydowanie określa cele oraz strategie ich osiągnięcia z zachowaniem zasad współżycia społecznego, współpracy z innymi,  empatii i wzajemnego szacunku. Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku zarządzana jest poprzez wartości wspólnie wypracowane przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły (dbałość o życie i zdrowie, bezpieczeństwo, szacunek, kreatywność), dominuje tu język empatii oraz porozumienie bez przemocy - przez co staje się organizacją inteligentną, a dalej - szkołą przyszłości.

 

DLA NAS KAŻDY UCZEŃ JEST NAJWAŻNIEJSZY!

STATUT SZKOŁY

Uprzejmie informujemy, że program profilaktyczno-wychowawczy dostępny jest do wglądu

w sekretariacie szkoły.

RADA PEDAGOGICZNA

OFERTA

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 24 rozpoczęła pracę w 1956 roku. Do jej powstania przyczynił się ówczesny dyrektor pan Brunon Anders. Kolejnymi dyrektorami byli: mgr Wacław Honchera, mgr Anna Czech, mgr Teresa Chodorowska,  mgr   Anna   Walczak  (od roku 1982 do 2009), mgr Violetta Wieczorek (od 2009 do 2014), mgr Bożena Zgłobicka (od 2014 do dziś).


W roku 1966 szkoła przyjęła imię Gustawa Morcinka. Od 1992 roku w klasach I-III prowadzone jest nauczanie zintegrowane. Do 1995 roku szkołę ukończyło 6500 absolwentów, wśród nich byli aktualni nauczyciele szkoły, lekarze, profesorowie, biznesmeni, dziennikarze (Tomasz Wołek, Bożena Olechnowicz, H. Wielechowski).
W  1999  roku  po raz ostatni szkolne mury opuścili uczniowie klas  VIII. Od  roku  2000 szkoła kształci dzieci w klasach 0-III i młodzież IV-VI.

Uczniowie uczą się w dwudziestu jeden klasach. Korzystają z pracowni komputerowej otrzymanej w ramach  projektu "Pracownia komputerowa dla szkół",  dwóch sal gimnastycznych. Uczniowie klas 0-III korzystać mogą ze świetlicy szkolnej, która do dyspozycji ma dwie sale. Do bazy szkoły należy boisko (urządzone w 1993 roku)
i ogródek zabaw dla uczniów klas 0 i uczniów ze świetlicy. W ramach programu „Radosna szkoła” nasza szkoła otrzymała: pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz urządzenie szkolnego placu zabaw. Uczniowie i nauczyciele korzystają także z biblioteki wyposażonej w czasopisma, książki, pomoce dydaktyczne (plansze, płyty, słowniki, filmy video)   Multimedialne   Centrum   Informacji   w bibliotece szkolnej otrzymane z projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" - realizowanych od 2004r.)

Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych, historycznych, brd, plastycznych, sportowych).
W szkole funkcjonują koła zainteresowań m.in. kółko teatralne, koło plastyczne, koło informatyczne, koło turystyki pieszej, koło matematyczne, koło katechetyczne, SKS, drużyna harcerska, której założycielem był Harcmistrz Rzeczpospolitej Witold Lech Rusiniak.

Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym: rodzicami-Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym, Policją, Strażą Miejską, ośrodkiem pomocy społecznej, parafią św. Stanisława Biskupa Męczennika św. Krzyża. 

 

WYDARZENIA

PATRON SZKOŁY - GUSTAW MORCINEK 

Gustaw Morcinek (urodzony 25 sierpnia 1891 w Karwinie, Śląsk Cieszyński ). Naprawdę miał na imię Augustyn. Wychowywany wraz z trójką rodzeństwa przez matkę - ojciec zginął, gdy Gustaw miał zaledwie rok. Edukację szkolną rozpoczął w szkole powszechnej w Karwinie. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę, najpierw w cegielni a potem w kopalni. Sporo czasu poświęcał na czytanie książek.   Z  początkiem pracy w kopalni wiąże się pierwszapróba literacka Morcinka, pt. "Skarby
w zawalisku, czyli urodzony w czepku".

 

We wrześniu 1910 roku rozpoczął Gustaw Morcinek naukę w seminarium Nauczycielskie w Białej. Był to czas rozczytywania się w literaturze. Ukończył ją w 1914 roku.w czasie I wojny światowej został powołany do wojska. Walczył w wojsku austriackim, na froncie wschodnim. W 1916 roku został zwolniony ze służby z powodu rany ramienia. W 1921 roku osiadł w Skoczowie, gdzie pracował jako nauczyciel (w tej miejscowości znajduje się obecnie muzeum biograficzne pisarza).

 

Niezależnie od pracy rozwijał działalność literacką. Publikował na łamach "Dziennika Cieszyńskiego" oraz "Zarania Śląskiego". Jego najważniejsze utwory powstały na przełomie lat 20
i 30. Był wtedy jedynym znaczącym śląskim polskojęzycznym prozaikiem, autorem licznych utworów poświęconych tematyce górniczej i śląskiej.Publikował również artykuły o tematyce pedagogicznej w "Miesięczniku Pedagogicznym", "Gwieździe Cieszyńskiej", "Gazeie Cieszyńskiej". Należał do założycieli zespołu literackiego "Przedmieście".W latach 1936 - 39 przebywał za granicą: we Francji, Włoszech, Austrii, Niemczech i Danii. Krótko przed wybuchem II wojny światowej powrócił do kraju. W  latach 1939 - 1945 był więziony  w  hitlerowskich   obozach   koncentracyjnych   m.in.  w  Dachau. W listopadzie wrócił do Polski i zamieszkał w Katowicach. Był posłem do Sejmu PRL drugiej kadencji.

 

Swoją popularność jako pisarz zawdzięcza utworom poświęconym tematyce górniczej. W ten sposób pragnął spłacić zaciągnięty przed laty dług wobec przyjaciół. W utworach łączył autentyzm obserwacji z liryzmem i humorem.

 

Napisał m.in.:

 • Byli dwaj bracia (1928),

 • Łysek z pokładu Idy (1945),

 • Listy spod morwy (1946),

 • Ludzie są dobrzy (1946),

 • Wyrąbany chodnik (1947),

 • Wyorane kamienie (1947),

 • Uśmiech na drodze (1948),

 • Inżynier Szeruda (1948),

 • Pokład Joanny (1950),

 • Ondraszek (1953),

 • Jak górnik Bulandra diabła oszukał (1958, baśnie śląskie).

 

Zmarł 20 grudnia 1963 r. w Krakowie